نقش تکاور در بازی مافیا-کافه خور

نقش تکاور یکی از نقش های شهروندی بازی مافیا است که در سناریو ناتو شبکه سلامت اجرا شده است.تکاور نقش کلیدی دارد و میتواند جریان بازی را به طور کلی عوض کند.

زمانی که این نقش توسط رئیس مافیا تیر میخورد،حق تک تیر اندازی دارد.این توانایی نه تنها یک شانس مجدد برای در بازی ماندن است بلکه یک شانس برای خارج کردن یک مافیا هم هست.

اگر تکاور در شبی که تیر بخورد نقش گروگانگیر یا ناتو در مافیا را هدف قرار دهد،گروگانگیر یا ناتو از بازی خارج میشوند.

اگر رئیس مافیا را هدف قرار دهد،هیچکدام از بازی خارج نمیشوند.

اینستاگرام ما را دنبال کنید.

زمانی که تکاور تیر بخورد میتواند تک تیر اندازی کند و یک شانس مجدد برای در بازی ماندن و خارج کردن مافیا داشته باشد.

راوی بازی هر شب تکاور را بیدار میکند و به او تایید یا عدم تایید نشان میدهد.در صورت نشان دادن تایید یعنی تکاور تیر خورده است.

اگر تکاور یک شهروند را به اشتباه هدف قرار دهد،خود تکاور به هر نحوی از بازی خارج میشود و با نجات دکتر نیز زنده نمی ماند.

به اشتراک بگذارید

ارسال درخواست معرفی کافه