رقابت شهروندان و مافیا، بازی مافیا در مشهد کجا برگزار میشود؟”

بازی مافیا در مشهد

هیچ ایونتی در مشهد معرفی نشده! برای معرفی ایونت خود در مشهد به صفحه ارسال درخواست تبلیغات مراجعه کنید. بازی مافیا در مشهد عموماً در جمع دوستان و خانواده ها برگزار می شود و با الهام از روش هایی مثل بازی کارت و صحبت، هر بازیکن باید نقش خود را در بازی فهمیده و با […]