نقش ساول گودمن در سناریو پدرخوانده

ساول گودمن در سناریو پدرخوانده

سناریو پدرخوانده نقشی به نام ساول گودمن را اضافه کرده است.قبلا در سناریو های دیگر مافیا ،مشابه این نقش را دیده ایم و در ادامه این مقاله از کافه خور به برسی این نقش میپردازیم. چگونگی نقش ساول گودمن اگر بازیکنی از تیم مافیا حذف شود، این نقش میتواند با انتخاب یکی از بازیکنان او […]